julmax25.gif (1K)
. .

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Toporov V.N., Iz chettsko-luvijskoj etimologii: teofomoe imja KAMRUŠEPA [Aus hethitisch-luwischer Etymologie: der theoph. Name KAMRUŠEPA], in: Etimologija 1983 146-160.


    Neue Abfrage | New Search